Napisz do nas! kontakt@gastrobanda.com

Przedsiębiorstwa otrzymają wsparcie w ramach pomocy de minimis na unowocześnienie lub dywersyfikację prowadzonej działalności. Kwota dotacji dla HoReCa to 600 000 zł. Dofinansowanie 90%. Pomagamy w zdobyciu dofinansowania!

komunikacja i wspolpraca miedzy kuchnia a sala
Dotacje dla HoReCa 2024 1

W obliczu wyzwań, przed którymi stanęła branża HoReCa w ostatnich latach, pojawia się wiele pytań o to, jak przedsiębiorstwa mogą się regenerować i przystosować do nowej rzeczywistości. W tej sytuacji kluczowe okazują się wsparcie finansowe i możliwości rozwoju, czyli dotacje dla HoReCa 2024, które oferują różnego rodzaju programy dotacyjne. Naszym celem jest przedstawienie, jak właściciele biznesów z sektora hotelarstwa, restauracji i cateringu mogą wykorzystać dostępne środki na inwestycje, modernizację oraz podnoszenie konkurencyjności swoich usług.

Dotacje można otrzymać na na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, obejmujące w szczególności koszty: robót budowalnych, zakupu maszyn i urządzeń oraz wyposażenia, zakupu wartości niematerialnych i prawnych, działań związanych z zieloną transformacją, działań związanych z wykorzystaniem technologii cyfrowych, na podniesienie kwalifikacji lub przekwalifikowanie pracowników oraz na zakup usług doradczych o charakterze rozwojowym.

Kto może ubiegać się o dotacje dla HoReCa 2024?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność w ramach wskazanych w regulaminie konkursu PKD oraz te, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 20%.

Dotacje dla HoReCa 2024
Dotacje dla HoReCa 2024 2

Lista wspieranych kodów PKD w dotacjach dla HoReCa 2024:

 • 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
 • 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego;
 • 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 91.02.Z Działalność muzeów;
 • 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
 • 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Dotacje dla HoReCa 2024 a spadek obrotów

W kontekście kwalifikowania się do wsparcia finansowego w dotacjach dla HoReCa 2024, niezbędne jest zrozumienie definicji spadku przychodów. Spadek ten określa się poprzez analizę zmiany wartości przychodów ze sprzedaży — zarówno towarów, jak i usług — pomiędzy kolejnymi latami obrotowymi. Dokładniej, porównuje się całkowite przychody zakończonego roku obrotowego 2020 lub 2021 z przychodami z roku poprzedniego, czyli 2019 lub 2020. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy działalność przedsiębiorstwa była wstrzymana na okres minimum 6 miesięcy w 2020 roku. W takim przypadku, przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie, które odnotowało spadek przychodów w 2021 roku, powinno dokonać porównania do przychodów z roku 2019.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest również również spełnienie kryteriów wielkości przedsiębiorstwa (MŚP) oraz możliwość uzyskania pomocy de minimis (której łączna wartość od 2024 r. nie może przekroczyć 300 tys. euro w ciągu trzech ostatnich lat).

Dotacje dla HoReCa 2024 – dodatkowe informacje

 • Stopień dofinansowania: Beneficjenci mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości aż do 90% wartości kwalifikowalnych kosztów inwestycji.
 • Limit kosztów: Całkowite koszty kwalifikowalne (bez VAT) nie mogą przekroczyć 600 tys. zł.
 • Zakres dotacji: Dotacje rozpoczynają się od minimalnej kwoty 50 tys. zł, osiągając maksymalną wysokość 540 tys. zł.
 • Kwalifikowalność kosztów: Ważne jest, aby pamiętać, iż VAT nie kwalifikuje się jako koszt dofinansowania.
 • Ramowy czas realizacji: Projekty muszą zostać zrealizowane w ciągu 12 miesięcy, z zapewnieniem, że inicjatywa nie rozpocznie się przed złożeniem wniosku i zakończy nie później niż 31 stycznia 2026 roku.
 • Dofinansowanie może przybrać formę zaliczki oraz refundacji, zgodnie z ostatecznymi warunkami określonymi w regulaminie.
 • Wnioski podlegają ocenie w cyklicznych rundach, odbywających się co dwa tygodnie.
 • Rozliczenie projektu wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów księgowych.
 • Program wyklucza finansowanie zakupu gruntu i nieruchomości gotowych.
 • Wymagane jest, aby działalność gospodarcza była prowadzona w województwie wskazanym w aplikacji, co musi być potwierdzone w odpowiednim rejestrze.

Dotacje dla HoReCa 2024 – procedura składania wniosków

Dotacje HoReCa 2024
Dotacje dla HoReCa 2024 3

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), dostępnego online. Ważne jest, by każdy wnioskodawca złożył tylko jeden wniosek, dokładnie przemyślany i zgodny z wytycznymi programu.

 • wnioskodawcy będą składać wnioski wyłącznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronie lsi.parp.gov.pl
 • wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek

W zależności od wybranej formy rozliczeń w przedsiębiorstwie dokumentami potwierdzającymi spadek obrotów mogą być:

 • deklaracje VAT-7;
 • deklaracje VAT-7K;
 • lub ewidencje JPK_VAT. 

W procesie potwierdzania zmian w wielkości sprzedaży w firmie, różne dokumenty mogą służyć jako dowód na spadek obrotów, w zależności od przyjętego sposobu rozliczeń. Do najczęściej akceptowanych należą:

 • Deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K,
 • Jak również ewidencje JPK_VAT.

Dla przedsiębiorstw, które mają szczególne warunki rozliczeń, takie jak:

 • Czynni podatnicy VAT stosujący system VAT marża, w tym emitujący choćby jedną fakturę z VAT marża,
 • Firmy rozliczające VAT w systemie kasowym,
 • Podmioty wykonujące wyłącznie usługi zwolnione z VAT, czyli takie z zwolnieniem przedmiotowym,
 • Organizacje nie będące podatnikami VAT, w tym te zwolnione z VAT z przyczyn podmiotowych,
 • Przedsiębiorcy stosujący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

możliwe jest, że konieczne będzie zweryfikowanie tzw. przychodu operacyjnego zgodnie z definicją zawartą w ustawie o CIT, lub przychodu według ustawy o PIT.

Dla tych, którzy decydują się na kalkulację przychodów za pomocą karty podatkowej i nie są czynnymi podatnikami VAT, oszacowanie przychodów ze sprzedaży odbywa się głównie na podstawie faktur lub rachunków wyemitowanych przez przedsiębiorcę.

W ramach inicjatywy wspierającej rozwój i innowacyjność w branży HoReCa, przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie finansowe skierowane na szereg inwestycji, które mają na celu nie tylko unowocześnienie ich działalności, ale również zwiększenie jej zrównoważonego rozwoju. Dofinansowanie może pokryć koszty zakupu nowoczesnego wyposażenia oraz realizację projektów zwiększających efektywność energetyczną i operacyjną.

Możliwe obszary inwestycji w dotacjach dla HoReCa 2024

 • Nowoczesne wyposażenie gastronomiczne oraz meble, zarówno kuchenne, jak i ogrodowe, które poprawiają funkcjonalność i estetykę przestrzeni.
 • Systemy klimatyzacji i wentylacji, a także inwestycje w fotowoltaikę, pompy ciepła oraz magazyny energii, które przyczyniają się do obniżenia kosztów utrzymania i są przyjazne dla środowiska.
 • Remonty i rozbudowa obiektów, w tym budowa tarasów czy ogródków gastronomicznych, które zwiększają atrakcyjność miejsca.
 • Zakup namiotów gastronomicznych, urządzeń do redukcji zużycia surowców i materiałów, a także technologii mających na celu zmniejszenie ilości odpadów.
 • Implementacja rozwiązań technologicznych, takich jak systemy automatyki budynku, elektroniczne systemy rezerwacji, zarządzania przedsiębiorstwem czy automatyki pracy personelu.

Przykłady dywersyfikacji działalności

 • Rozwinięcie oferty gastronomicznej poprzez wprowadzenie usług cateringowych czy rozszerzenie usług na działalność poza lokalizacją stałą.
 • Innowacyjne produkty i usługi, takie jak wprowadzenie wyrobów o dłuższym terminie przydatności do spożycia.
 • Ekspansja usług hotelowych na organizację imprez okolicznościowych poza terenem hotelu lub oferowanie wypożyczalni sprzętu wodnego dla gości.

Całkowite wsparcie finansowe przeznaczone na realizację tych przedsięwzięć osiąga imponującą sumę 1 261 552 841 zł, co ma za zadanie wspomóc rozwój aż 2 510 przedsiębiorstw działających w sektorze HoReCa. Taka skala wsparcia nie tylko stanowi znaczący impuls dla branży, ale również przyczynia się do zwiększenia jej innowacyjności i konkurencyjności na rynku.

Opis konkursu w  

Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (str 118-120)

Projekt regulaminu wyboru przedsięwzięć MŚP

Jesteś zainteresowany zdobyciem dotacji dla HoReCa 2024? Napisz!